1. A Játék leírása 

Szöllős Gergely E.V., mint az alábbi játék szervezője (székhely:  2092 Budakeszi, Fenyő utca 9, a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 6. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt, a Dobosok Farsangja 26. zenei gálán és az online hirdetésben megjelölt linken a RitmusDepo online regisztrációs ívét kitölti.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék menete 

 Játék 2022.02.26 14.00 – 2022.03.29, 23.59 óra között zajlik.

A játékban részvételhez a regisztrációt a RitmusDepo standjánál a Dobosok Farsangján, vagy az online hirdetésben közzétett linken kell elvégezni.

Sorsolás: 2022.03.31.

Egy játékos csak egy regisztrációt adhat le.

A Játékban csak érvényes és élő e-mail címmel tett regisztrációkat fogadunk el!

3. Nyeremény

1 db, 4 órás stúdió felvétel egyén vagy zenekar számára az UnderHang stúdió és próbateremben.

A nyeremény értéke készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A felvétel időpontját a nyertesnek a stúdióval kell leegyeztetnie a +3670 392 6178-as telefonszámon vagy az info@underhang.hu e-mail címen.

A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyereménnyel kapcsolatos mindennemű adó – így különösen a személyi jövedelemadó – megfizetését a Szervező vállalja.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy résztvevő bármely egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek. A téves vagy szándékosan valótlan adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

Szervező kizárja a felelősségét a kapott nyereménnyel való foglalási időpont nyertes által bármely okból – felróhatóan vagy gondatlanságból – történő elmulasztása esetére, a nyeremény érvényességi idejének meghosszabbítására nincs lehetőség. Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremény átadását követően a stúdióban az időpont foglalása során a nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülnek. Szervező a jelen szabályzat szerinti nyeremény átadására vállal kötelezettséget. A nyeremény átadásának helyére való utazás és az onnan való hazautazás költsége a nyertest terhelik.

4. Sorsolás és eredményhirdetés módja

A sorsolásra 2022.03.31-én kerül sor. 

4.1 Nyeremény átadása

A nyereményt a Szervező az eredményhirdetést követően email formájában adja át a nyertesnek.

5. Játékból kizárás

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely RitmusDepo által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Csalásnak/hamisításnak számít a 3. pontban írt Játékszabály szándékos megsértése.

6. Akik a Játékban nem vehetnek részt

A Játékból ki vannak zárva a RitmusDepo dolgozói és azok közeli hozzátartozói, barátai.

7. Játékkal kapcsolatos információk

 A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a ritmusdepo.hu internetes oldalon valamint a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/RitmusDepo)

A Játék hivatalos Játékszabályzata a ritmusdepo.hu internetes oldalon jelenik meg.

8. Beleegyezés médiában való megjelenésre

 A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis nyeremény esetén erről tájékoztatást kapnak, és nevük megjelenik a RitmusDepo honlapján, a ritmusdepo.hu címen, illetve esetlegesen egyéb médiákban is. Azáltal, hogy a Játékos kitölti a regisztrációs űrlapot, elfogadja a jelen részvételi feltételeket, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a fentiek szerint a nevét a Szervező a jelen pont szerinti módokon nyilvánosságra hozza. A Játékos a regisztrációs űrlap kitöltésével tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

9. Személyes adatok felhasználása és kezelése

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához – a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője Szöllős Gergő E.V, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: 2092 Budakeszi, Fenyő utca 9; vagy a következő e-mail címen: info@ritmusdepo.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. A RitmusDepo tájékoztatja a nyereményjátékban résztvevőket, mint vele ügyfélkapcsolatban álló személyeket arról, hogy a résztvevők adataikat csak közvetlenül adhatják meg a Szervező részére, az adatokat kizárólag a jelen szabályzatban rögzített célra, kizárólag a nyeremény átvételének napjáig kezeli, továbbá azokat harmadik személy részére nem adja át.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 5 évig történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

10. Egyéb rendelkezések 

Szöllős Gergő E.V, a RitmusDepo, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

Szöllős Gergő E.V és a RitmusDepo fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.

Budapest, 2022.02.23

Szöllős Gergő E.V, RitmusDepo

Szervezők

close

Hírlevél

Értesülj a legújabb tesztekről, interjúkról és kedvezményekről.

Dobosoktól - Dobosoknak